5) ΙΔ΄ της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου(451μ.α.χ.χ.)  

Επειδή εν τισιν επαρχίαις συγκεχώρηται τοίς Αναγνώσταις καί Ψάλταις γαμείν, ώρισεν η αγία Σύνοδος μή εξείναι τινι αυτών ετερόδοξον γυναίκα λαμβάνειν . Τούς δέ ήδη εκ τοιούτου γάμου παιδοποιήσαντας, ει μέν έφθασαν βαπτίσαι τά εξ αυτών τεχθέντα παρά τοίς αιρετικοίς, προσάγειν αυτά τή κοινωνία της καθολικής Εκκλησίας. μή βαπτίσαντας δέ, μή δύνασθαι έτι βαπτίζειν αυτά, παρά τοίς αιρετικοίς, μήτε μήν συνάπτειν πρός γάμον αιρετικώ, ή Ιουδαίω ή Έλληνι, ει μή άρα επαγγέλοιτο  
μετατίθεσθαι εις τήν ορθόδοξον πίστιν τό συναπτόμενον πρόσωπον τώ ορθοδόξω. Ει δέ τις τούτον τόν όρον παραβαίη τής αγίας Συνόδου, κανονικώ υποκείσθω επιτιμίω.  

Μετάφραση  

Επειδή σε κάποιες επαρχίες έχει επιτραπεί στους Αναγνώστες καί στους Ψάλτες να παντρεύονται, όρισε η αγία Σύνοδος να μην επιτρέπει σε κάποιον από αυτούς να παίρνει ετερόδοξη γυναίκα Ιουδαία ή Ελληνίδα. Αυτούς όμως που ήδη από τέτοιον γάμο έκαναν παιδιά, αν αφενός πρόφθασαν να βαπτίσουν τα από  αυτούς γεννηθέντα από τους αιρετικούς, να τα προσάγουν στην κοινωνία της καθολικής Εκκλησίας. αν όμως δεν βάπτισαν, δεν μπορούν ακόμα να τα βαπτίζουν, από τους αιρετικούς, ούτε όμως να συνάπτουν γάμο με αιρετικό, ή Ιουδαίο ή Έλληνα, αν άρα δεν υποσχόταν να μετατίθεται στην ορθόδοξη πίστη το συναπτόμενο πρόσωπο στον ορθόδοξο. Αν όμως κάποιος αυτόν τον όρο παραβαίνει της αγίας Συνόδου, να υπόκειται στο κανονικό επιτίμιο.


Πηγή :
http://apollonios.pblogs.gr/2013/07/h-d-orthodoxh-synodos-apagorefei-stoys-hristianoys-na-pantrefont.html