Παρουσιάζω    την  εθνικοσοσιαλιστική  ιδεολογία    (  όπως  την  βρήκα  στο  διαδίκτυο  )    και   εκθέτω  τα  ελαττώματά  της  : Η ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ:
1. Βλέπει το άτομον ως αναπόσπαστον μέρος του φυλετικού συνόλου εις το οποίο αυτό οργανικά ανήκει (ά-τομον = μη τεμνόμενο ).

2. Δεν αναγνωρίζει εις το άτομον συμπεριφορές αντίθετες προς τα συμφέροντα του φυλετικού συνόλου.

3. Βλέπει την ανθρωπότητα αποτελούμενη από φυλές σκληρώς ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους για την επιβίωση. Κάθε άτομον είναι επομένως στρατευμένο στον αγώνα για την επιβιώση και την πρόοδον της φυλής του, εκ της οποίας εξαρτάται και η δική επιβίωση και πρόοδος.

Ωραία .   Το  άτομο  υπηρετεί  την  Φυλή  .  Η  Φυλή   ΠΟΙΟΝ  ΥΠΗΡΕΤΕΙ  ;  Αυτό  δεν  μπορεί   να  το  απαντήσει  ο  Εθνικοσοσιαλισμός  .  Η  δική  μου  πρόταση  είναι  οτι  η  Φυλή  υπηρετεί  το  γήϊνο   οικοσύστημα  και   δεν  επιτρέπεται  να  έχει   συμπεριφορές  αντίθετες   με  τα  συμφέροντα  του  οικοσυστήματος .
  Βλέπε  σχετικά     http://lofos.info/pythas/tie-filosof.html    4. Βλέπει ως μέτρον σύγκρισης της αξίας των ανθρωπίνων φυλών την ποιότητα του παραχθέντος από την κάθε μία από αυτέςπολιτισμού, ανεξάρτητα με το πόσον παλαιός είναι ή όχι αυτός ο πολιτισμός.
Ποιό  είναι  το  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ   ΜΕΤΡΟ   βαθμολόγησης    κάθε  πολιτισμού  ;   Διότι  οι  Αβορίγινες  της  Αυστραλίας  μπορούν  να  πούν  οτι   "ΕΜΕΙΣ  ΕΧΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΑΝΩΤΕΡΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"  !    Αυτό  δεν  μπορεί   να  το  απαντήσει  ο  Εθνικοσοσιαλισμός  .  Η  δική  μου  πρόταση  είναι    οτι  ο  πολιτισμός  βαθμολογείται    με  το  πόσο  ικανός  είναι  να   υπηρετήσει  τα  συμφέροντα   του  οικοσυστήματος  (  συνεχής  μείωση  της  Εντροπίας ) .  Συγκεκριμένα  :  ο  ρόλος  του  ανθρώπου  είναι  να  προφυλάσσει  το  οικοσύστημα  απο   πτώσεις   μεγάλων  μετεωριτών  ,  απο  την  έκπλυση  του  φωσφόρου   και   την   ψύξη  του  πυρήνα  της  Γής  .  Σε  περίπτωση   καταστροφής  της  Γής   απο   κατακλυσμιαία  γεγονότα    η  αποστολή  του  ανθρώπου  είναι   να  στείλει    όλες  τις  πληροφορίες  που  συσσωρεύθηκαν  στη  Γή  ( σύν  δείγματα  DNA  )   σε  άλλον    ασφαλή  πλανήτη   για  να   δημιουργηθεί  εκεί    ένας  πολιτισμός  που  θα  υπηρετεί   τα  συμφέροντα  ΕΚΕΙΝΟΥ  του  οικοσυστήματος   (   δηλαδή  την  συνεχή  μείωση  της  Εντροπίας ) . 
Βλέπε  σχετικά     http://lofos.info/pythas/tie-filosof.html    


5. Αξιολογώνταςτις διάφορες φυλές μέσω του πολιτισμού των δεν σημαίνει ότι απαξιοί εκείνες που δεν καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις. Η αντίληψη ιεράρχησης των πολιτισμικών επιδόσεων και κατακτήσεων της κάθε φυλής δεν είναι μόνον μία καθαρώς αθλητική αντίληψη αλλά ενέχει και πρακτική αξία και εφαρμογή.
 Εδώ  έχουμε  αντίφαση  του  Εθνικοσοσιαλισμού .  Απο  την   μια  λέει  "δεν  απαξιεί"   και  απο  την  άλλη    "ενέχει    πρακτική  αξία  και  εφαρμογή"  .  Δεν  μας  λέει  όμως   ΠΟΙΑ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ  .  Η  δική  μου    άποψη  είναι  οτι   η  φυλή  που  μπορεί    να  υπηρετήσει  καλύτερα  το  οικοσύστημα  είναι  η  ΑΝΩΤΕΡΗ  φυλή     και  η  μόνη  που  έχει  λόγο  ύπαρξης  !  Βλέπε  την       http://lofos.info/pythas/tie-filosof.html

 6. Δεν απαιτεί από τις φυλές να υπερβούν τις ψυχοσωματικές τους ιδιότητες και δυνατότητες για να τουςαναγνωρισθούν τα αυτονόητα δικαιώματα τους εις την ζωήν και την πρόοδο.
Βλέπε   το  5  :    Οι  φυλές  που  υστερούν  σε   δυνατότητες    προσφοράς   ( στο  οικοσύστημα )   ΔΕΝ  ΕΧΟΥΝ   δικαιώματα   σε  ζωή  και  πρόοδο  .  

7. Δείχνει την απόφαση των Λευκών να προστατευθούν από μείξεις με τις άλλες φυλές. Αυτή η απόφαση πηγάζει από τηνεπίγνωση του καθήκοντος που έχουν να προστατεύσουντον Πολιτισμόν επ’ αγαθώ όχι μόνον των ιδίων αλλά και όλων των άλλων φυλών.
Βλέπε  το  5   :  ΕΑΝ  η    Λευκή  φυλή  είναι  ανώτερη   οφείλει   να  προστατεύεται  απο       μίξεις  (  για  να  μην  μειωθεί  η  ποιότητά  της )  .  Ο  εθνικοσοσιαλισμός  δογματικά  υποστηρίζει  οτι  η  Λευκή  φυλή  είναι  ΑΝΩΤΕΡΗ    ενώ  δεν  έχει  ορίσει  αντικειμενικά  κριτήρια    !

8. Επιτάσσει ότι η προσφορά των επιτευγμάτων της Λευκής Φυλής προς όσες φυλές «μειονεκτούν», να μη γίνεται από υποκριτικά αισθήματα συμπόνιας αλλά από την επίγνωση ότι οι «ανώτερες» και ισχυρότερες φυλές έχουν υποχρεώσεις αλληλεγγύης και βοηθείας προς εκείνες τις φυλές που δεν ευνοήθηκαν υπό της Φύσεως εις τον αυτόν βαθμόν όσον αυτές.
Βλέπε  το  5  :   Η  ανώτερη  φυλή  (  όποια  και  αν  είναι  )   οφείλει    ΝΑ  ΜΗΝ  ΒΟΗΘΑ   τις  κατώτερες   .
Επίσης  ο  εθνικοσοσιαλισμός   αφήνει  να  εννοηθεί  οτι  ΥΠΑΡΧΕΙ   σήμερα  μια  φυλή  που  είναι    ΑΙΣΘΗΤΑ  ΑΝΩΤΕΡΗ   σε   ποιότητα  εγκεφάλου  .   Αυτό   θα  πρότεινα  να  μην  το  λαμβάνουμε  σαν  σίγουρο  .  όταν  η  Επιστήμη  αναλύσει  πλήρως  τον  εγκέφαλο   θα  μάθουμε  την  αλήθεια  .

9. Αρνείται κατηγορηματικώς τις τυχαίες φυλετικές μείξεις. Προκαλούν αναλόγως της σοβαρότητάς τους μείωση των ικανοτήτων παραγωγής Πολιτισμού των ανωτέρων φυλών (έως και μηδενισμόν των βιολογικών τους χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων). Εκ των φυλετικών μείξεων με Λευκούς δεν ωφελούνται οι άλλες φυλές. Χάνουν και αυτές τις βιολογικές τους ικανότητες και οδηγούνται εις αδρανοποίηση των υπαρχόντων καλών ιδιοτήτων τους.
Αντίφαση  :   Σύμφωνα  με  την  γνώμη  του  Εθνικοσοσιαλισμού    οι  αναμίξεις  δεν  είναι  κακές  .  Μπορούν  να δημιουργήσουν μια  νέα  φυλή  (  κατώτερη   μεν  )   και  η  ανώτερη  φυλή  οφείλει  να  την  βοηθά   όπως  κάνει  και  με  όλες  τις  άλλες  φυλές  !

10. Βλέπει την δυνατότητα βιολογικής βελτιώσεως της φυλής μέσω εφαρμογής μέτρων ευγονισμού.Με τον φυλετικόν ευγονισμόν θα επιτευχθεί η ανάπτυξη των καλών και απάλειψη των κακών κληρονομικών φυλετικών ιδιοτήτων. Είναι σημαντικό να αντιμετω-πισθεί η πληθώρα κληρονομικών παθήσεων όπως ο κληρονομικός ζαχαρώδης διαβήτης, η κληρονομική τυφλότητα ή κωφότητα, ο κληρονομικός αλκοολισμός ή τα κληρονομικά ψυχικά νοσήματα.

 11. Παράλληλα με την εφαρμογή του φυλετικού ευγονισμού θα εφαρμόσει το επίσης υψίστης προτεραιότητας πρόγραμμα του νέου καθεστώτος για την ποσοτική αύξηση της Φυλής. Ο εθνικοσοσια-λισμός θα τσακίσει πάση θυσία την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα
Ελάττωμα   του  Εθνικοσοσιαλισμού   :  Δεν  μπορεί  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  "ΠΟΣΟΙ  ΤΕΛΟΣ  ΠΑΝΤΩΝ   ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΧΩΡΑΝΕ  ΜΕΣΑ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ   ΚΑΙ  ΣΕ   ΟΛΟ  ΤΟΝ  ΠΛΑΝΗΤΗ  ;    ΤΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΤΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ    ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ  ΚΑΘΕ  ΦΥΛΗ  ;"  
Η  άποψή  μου  στην     http://lofos.info/pythas/tie-filosof.html


12. Αναγνωρίζει την έννοια του Έθνους ως το κορυφαίον πνευματικόν επίτευγμα της βιολογικής διαδρομής της Φυλής. Την στιγμή που η φυλή συνειδητοποιεί την ιδίαν αυτής ύπαρξη μετατρέπεται σε Έθνος. Έθνος είναι η ενσυνείδητη φυλή (Εθνος=Φυλή+Συνείδηση).
ΣΧΟΛΙΟ  :  Ασαφές .  

13. Τιμά την ιερή έννοιαν της Πατρίδος. Όποια αξίαν έχει για το άτομον η πατρική αυτού στέγη, την αυτήν αξίαν έχει για το Έθνος η Πατρίς.
ΣΧΟΛΙΟ    
  Ελάττωμα  του  Εθνικοσοσιαλισμού   :  Δεν  μπορεί  να  απαντήσει  στο  ερώτημα   ΠΟΙΑ    ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ    ΝΑ  ΟΝΟΜΑΖΕΙ     "ΠΑΤΡΙΔΑ"  ΤΟΥ   Ο  ΚΑΘΕΝΑΣ  ;   
Η  άποψή  μου  στην  λέπε    την    http://lofos.info/pythas/dikeogis.html


14. Απορρίπτει την δημοκρατία ως αντεθνικήν και εγκαθιδρύει το Πολίτευμα του Εθνικού Ολοκληρωτισμού. Το Νέο κράτος δεν υπηρετεί ατομικά ή ταξικά συμφέροντα. Αυτά τα συμφέροντα τίθενται υποχρεωτικώς στην υπηρεσία του Κοινωνικού (Εθνικού) Συνόλου. Το Εθνικόν Κράτος αποτελεί τον μηχανισμόν εξυπηρέτησης των σκοπών του Έθνους. (Εθνικόν Κράτος=το ωργανωμένον Έθνος).

15. Θέλει η Κοινωνική Δικαιοσύνη να αποτελεί το καύχημα του νέου καθεστώτος. Κεφαλαιούχοι και εργάτες πιστά στελέχη του εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος θα μετέχουν στις συνθέσεις των Εργατικών Δικαστηρίων προς πάταξη των καπιταλιστικών και μαρξιστικών αντεθνικών κρουσμάτων.
ΣΧΟΛΙΟ   
  Ελάττωμα    του  Εθνικοσοσιαλισμού   :  Δεν  μπορεί  να  απαντήσει  στο  ερώτημα   ΠΟΣΟ  ΠΛΟΥΣΙΟΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΙ     ΚΑΙ  ΠΟΣΟ  ΦΤΩΧΟΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ  ΟΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ  ;  


 16 Δεν αναγνωρίζει εις τα άτομα δικαιώματα στρεφόμενα έναντίον του Κοινωνικού Συνόλου. Γενικώς δεν αναγνωρίζει την νομιμότητα καταστάσεων δυναμένων να ζημιώσουν το Έθνος.

17. Εις το ζήτημα της Ελευθερίας, επιτρέπει μόνον ότι ωφελεί το Έθνος. Η Ελευθερία εις τον Εθνικοσοσια-λισμό δεν αποτελεί ατομικόν δικαίωμα, αλλά εθνικόν/κοινωνικόν καθήκον. Εις την δημοκρατία ο πολίτης έχει το δικαίωμα να είναι ελεύθερος. Εις τον Εθνικόν Ολοκληρωτισμόν (που κυριαρχείται από τις αντιλήψεις της αρχαίας Σπάρτης) ο πολίτης έχει καθήκον να είναι Ελεύθερος εξ υποχρεώσεως προς την Πατρίδα.
ΣΧΟΛΙΟ  
   Αντίφαση  του    εθνικοσοσιαλισμού   .  Απο  την  μια  μεριά  λέει    οτι   "επιδιώκουμε  ό,τι  οφελεί  το  έθνος"  και  απο  την άλλη  λέει  "βοηθάμε  τις  άλλες   φυλές  και  έθνη"  .  Μα  το  συμφέρον του   έθνους  επιβάλλει  να  εξοντωθούν    οι  άλλες  φυλές   και  έθνη  !  
Δική  μου  άποψη  :   Επιτρέπεται   μόνον  ό,τι  ωφελεί  το  οικοσύστημα  γενικά .


18. Η διάρθρωση της πολιτείας γίνεται μόνον μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών. Η άνοδος εις την πολιτειακήν ιεραρχίαν, τον στρατόν, την παιδείαν, την επαγγελματικήν αποκατάσταση επίσης.

19. Από γεννήσεώς του ο πολίτης απολαμβάνει της προσοχής και φροντίδος της πολιτείας όχι απλώς ως άτομον αλλά ως πολύτιμον νέον μέλος της εθνικής οικογενείας.

20. Από μικράς ηλικίας όλα ανεξαιρέτως τα Ελληνόπουλα θα εντάσσονται εις την Εθνικήν Οργάνωσι Νεολαίας. Μέσω της Ε.Ο.Ν θα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματικοί ή πολιτειακοί αξιωματούχοι.

 21. Ο Αρχηγός του Κράτους είναι παντοδύναμος και οι αποφάσεις του άμεσα εκτελεστές. Φέρει όμως ολοκληρωτικώς την ευθύνη για τυχόν κακούς πολιτικούς χειρισμούς. Προς αποφυγήν κακών επιλο-γών, ο Αρχηγός συμβουλεύεται την συλλογική ηγεσίαν την γνώμην της οποίας υποχρεούται να λάβει υπ’ όψη.

22. Το Εθνικοολοκληρωτικόν Κίνημα καταλαμβάνει την εξουσία με τον πολιτικόν αγώνα των Εθνικιστών.Αυτοί επικρατούντες αντικαθιστούν τον δημοκρατικόν πολυκομματισμόν με την επιβολή του δικού τους μονοκομματισμού.Το ενιαίον κόμμα που επιβάλλουν εις τον Λαόν προορίζεται ( εξ ορισμού της ίδιας της ιδεολογία του) να αυτοκαταργηθεί με την λειτουργία των νέων νόμων και θεσμών (Συντεχνιακή Βουλή, Νόμοι Προστασίας του Αίματος της Φυλής, Νόμοι Προστασίας της Ελληνικής Πολιτισμικής Κληρονομίας: Θρησκείας, Φιλοσοφίας,Γλώσσης, Γραμματείας, Ιστορίας, Τέχνης).

23. Εξυψώνει ειςυπέρτατην Πίστη την Πίστη προς την Αρίαν ΕλληνικήνΦυλήν και την Ελληνικήν Πατρίδα η οποία είναι μία πραγματικότης απτή αλλά και άθικτος.Γι αυτό απαγορεύει πάσαν θρησκευτικήν πεποίθηση η οποία έστω και συγκεκαλυμμένα αμφισβητεί την ανωτερότητα του Ελληνικού Έθνους ή το εξισώνει με άλλα έθνη. Επίσης απαγορεύει κάθε καλλιτεχνική,πολιτισμική ή πολιτική δραστηριότητα η οποία βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα του Λαού.
ΣΧΟΛΙΟ   
Ελάττωμα  του  εθνικοσοσιαλισμού  :   Δεν    καθορίζει    με  ποιά  κριτήρια  θα  βαθμολογείται   κάποιο  έθνος  .  Ο  ελληνικός  εθνικοσοσιαλισμός    θεωρεί  ΔΕΔΟΜΕΝΗ   (  δόγμα  ! )   την  ανωτερότητα   του  ελληνικού  έθνους    και  ο  γερμανικός    εθνικοσοσιαλισμός    θεωρεί  ΔΕΔΟΜΕΝΗ  την  ανωτερότητα    του  γερμανικού  έθνους  !   


24. Θέλει την πραγμάτωση εθνικής οικονομικής αυταρκείας, βιομηχανικής αυτοτέλειας, πολεμικού εξοπλισμού και θα πειθαναγκάσει τους πάντας προς αυτήν την κατεύθυνση.

25. Θα αναθέσει συγκεκριμένες ελεγχόμενες δράσεις στην Ομογένεια.

 26. Η δημιουργία εξωτερικών συμμαχιών θα γίνεται μόνον με όρους εθνικής ανεξαρτησίας και στρατιω-τικής υπεροχής της Ελλάδος έναντι όλων των γειτόνων της.

27. Βασίζεται στις Προσωπικότητες που κινούν τους Αγώνες.Οι ήρωες κινούν την Ιστορία και όχι οι μάζες. Αυτές απλώς προσυπογράφουν τις νίκες..

28. Δεν προάγει τον σωβινισμόν και τον εθνικόναπομονωτισμόν επειδή αντιδρά στις τυχαίες φυλετικές μείξεις. Είναι ψευδέστατον ότι αρνείται κάθε φυλετική μείξη. Ηεθνικοσοσιαλιστική βιοθεω-ρία είναι πολύ περισσότερον ελαστική όταν πρό-κειται για μείξεις μεταξύ συγγενών φύλων.

29. Καταδικάζει την διεξαγωγήν αδίκων πολέμων. Θεωρεί ως άδικον έναν πόλεμον όταν αυτός εξαπολύεται για θρησκευτικούς λόγους ή είναι εμφύλιος (π.χ. Ουκρανών [Αλπικοί] – Ρώσων [Βαλτικοί] :δύο αδελφών κλάδων του Ηπειρωτικού φύλου της Λευκής Ευρωπαϊκής Φυλής).

30. Είναι υπέρ του πολέμου όταν αυτός είναι δίκαιος. Ένας πόλεμος είναι δίκαιος αν ωφελείται το Έθνος μας, άσχετα αν αυτός είναι επιθετικός ή αμυντικός.
ΣΧΟΛΙΟ     
Αντίφαση  του  Εθνικοσοσιαλισμού  :  Απο  την  μια μεριά λέει  οτι    δίκαιος  είναι  ο  πόλεμος   που  φέρνει  εδαφικά   κέρδη  στο  έθνος    και  απο  την  άλλη  λέει  οτι   οι  ανώτερες   φυλές  πρέπει   να  βοηθούν  τις  κατώτερες   στο  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ  δικαίωμα  σε  ζωή  και  πρόοδο  . 


------------------------------------------------

  Βλέπε      και  το  συγγενές    κείμενο      http://lofos.info/pythas/xanswer.html

  ( σχόλια    σε  ένα  βιβλίο  της     Χρυσής    Αυγής   ) 


----------------------------------------------------

   
            pitago99@gmail.com  

  Ήρθατε  απο  την    http://lofos.info/pythas/ideologia.html   

  Αρχική   σελίδα   :     http://lofos.info/pythas/index.html  

--------------------------------------------------------------------
Προς  τον  υπάλληλο   που   ελέγχει  τις  σελίδες   και  τις  "καρφώνει"    στα  αφεντικά  :

 ΝΟΜΙΖΕΙΣ   ΟΤΙ  Η       Ν Ε Α     Ε . Π Ο Χ .Η      ΕΣΕΝΑ   ( που γνωρίζεις  ΠΟΛΛΑ )  ΘΑ   ΣΕ  ΑΦΗΣΕΙ  ΝΑ  ΖΗΣΕΙΣ  ;